Hospitering

Hospitering er å midlertidig flytte spillere opp eller ned årganger for å kunne tilby riktige utfordringer ut ifra mental og/eller fysisk modning. Hospitering skal brukes om man ser behovet for å videreutvikle følgende ferdigheter:

– Mentale ferdigheter (Mestringsfølelsen)
– Tekniske ferdigheter (Fotballferdigheter)
– Taktiske ferdigheter (Fotballforståelse)

Å hospitere ned en årgang kan være en god måte å utvikle mestringsfølelsen til spillere. Spillere som er i midten eller nedre sjiktet ferdighetsmessig kan oppleve stor mestringsfølelse og utviklingsferdighetsmessig ved å hospitere ned.

Det mest hensiktsmessige er å ha en hospiteringsmodell som baserer seg på en treningshverdag der man hospiterer:

– Ca. 25% opp en årgang
– Ca. 20% ned en årgang (Hvis aktuelt)
– Ca. 65% i ordinær årgang

Hospitering er et godt verktøy om det brukes riktig, men feil bruk av hospitering kan føre til redusert motivasjon, glede og i verste fall skader for utøverne. Hospitering skal derfor være godkjent av sportslig leder i klubben om det angår barnefotballen, og av begge gjeldene støtteapparat i ungdomsfotballen.

Retningslinjer for hospitering i Haugerud IF

(A) = Spillerens hovedtrener (på ordinært lag)
(B) = Hovedtrener i treningsgruppa der hospitering er aktuelt
(C) = Sportslig leder i klubben

 1. Antall hospitanter bør ikke overstige 10% av årgangens spillermasse
 2. Hospitanten bør ferdighetsmessig ligge i øvre 1/3 i årgangen det hospiteres til
 3. Hospitering bør initieres av (A). Det er hun/han som har best kjennskap til spilleren og som skal se behovet for ekstra utfordringer. Dvs. At hospitanten ikke får de utfordringer selv etter at differensieringsmulighetene internt i årgangen er benyttet
 4. (A) kontakter (B) og (C) i barnefotballen, og (B) i ungdomsfotballen og legger opp en treningshverdag for hospitanten
 5. (A) og eventuelt (C) snakker med hospitantens foreldre om hospiteringen for å understreke konsekvensene av dette. Spilleren må selv bestemme om han ønsker å hospitere. For jentespillere kan det vurderes om det skal hospiteres på guttelag, om man ønsker det.
 6. Hospitant tas imot og presenteres for spillergruppen. Det er viktig å forklare at hospitanten skal være med under gitte treninger el/eller kamper og behandles som alle andre. Like viktig er det å informere spillerens opprinnelige årgang.
 7. Hospiteringsavtalen evalueres kontinuerlig, og det skal være jevnlig kommunikasjon mellom (A), (B) og eventuelt (C) hvor følgende spørsmål skal evalueres:
 8. Er spilleren i flytsonen eller ikke. Glir hospitanten inn i det sosiale miljøet?
 9. (A) og (C) vurderer om ekstratreningen gir for stor totalbelastning (Særs viktig i tenårings-årgangene)
 10. Dersom hospitanten holder et nivå på linje med de beste i aldersklassen må (A), (B) og (C) vurdere om hospitanten bør flyttes opp på permanent basis, så fremt spilleren ønsker dette selv.
 11. Ved uenigheter skal spiller og årgang over/under vektes likt. Sportslig leder tar en foreløpig avgjørelse, og hovedtrener som er uenig i flertallets avgjørelse kan føre saken inn for sportslig utvalg/styre for endelig avgjørelse.