Sportsplan for Haugerud fotball

Haugerud Fotball er et trygt fritidsmiljø som utvikler barn til gode venner og glade fotballspillere. Vi er glad i og stolt av klubben vår. Vi som er Haugerudspillere har respekt for våre ledere og foreldre, for medspillere og motspillere og for spillets regler. I Haugerud Fotball er vi også mange voksne som velger å bruke tid sammen med barn og unge i nærmiljøet.

Sportsplanen skal bidra til at klubbens mål blir nådd på det sportslige området. Gode sportslige resultater vil bidra til økt trivsel og bedre sosialt miljø i klubben – og omvendt. Til sammen skal dette gjøres Haugerud Fotball til et samlingspunkt for barn og unge i Haugerudområdet.

Prioritet

Treningstilbudet
Klubben har laget en felles plattform for treningsopplegget vi ønsker å tilby våre spillere. Plattformen trekker opp noen felles retningslinjer slik at treningsøktene er gjenkjennelige etter hvert som spillerne blir eldre, samtidig som de skal møte nye utfordringer når de blir eldre og dyktigere. Treningsopplegget nedenfor vil bli justert og videreutviklet etter hvert som vi får erfaringer.
 

Barnefotball (6-12 år)

Ferdighetsmessig påvirkning:
• Ballkoordinasjon: Kunne beherske og kontrollere ballen på ulike måter
• Pasning: Kunne slå pasninger med begge ben (innside, utside, vrist)
• Mottak/medtak: Kunne kontrollere ballen med en berøring og spille med neste
• Avslutning/skudd: Kunne skyte på mål etter føring, på direkten etter pasning og etter mottak/medtak
• Føring/finte: Kunne en eller flere finter
• Vending/skjerming: Kunne vende – legge til rette. Kunne holde kroppen mellom ball og motspiller
• Heading: Kunne heade med panna
• Bevegelse uten ball

Innhold på trening:
• Ballmestring: Ballkoordinasjon, pasning, føring, finter, heading, skudd, skjerming
• Ulike spillvarianter – gjerne med vektlegging på 3 mot 3 uten keeper og 5 mot 5 inkludert keeper
• Ingen faste posisjoner
• Fokus på teknikk og delferdigheter
• Trening med variert motstand
• Introduksjon til spilleforståelse

Ungdomsfotball (13-19 år)

Ferdighetsmessig påvirkning:
• Ballkoordinasjon: Kunne beherske og kontrollere ballen på ulike måter
• Initiativ og bevegelse uten ball – foran og bak ballfører
• Hurtig og presist pasningsspill
• Ulike pasningskombinasjoner
• Lagdelssamarbeid

Innhold på trening:
• Mange berøringer i spilløvelser
• Fortsatt fokus på teknikk og delferdigheter
• Fokus på tilstedeværelse og utvikling av spilleforståelse
• Utvikle tempo i spillet og nøyaktighet i pasning og mottak m.m.
• Fokus på ballkoordinasjon, hurtighet og styrke
• Begynne spesifikk rolletrening 

Utvikling av trenerne våre

De aller fleste trenerne våre er foreldre eller andre familiemedlemmer av spillerne, som oftest pappaer som tar på seg å trene lag der egne barn spiller. De fleste starter trenergjerningen når barna er små og følger laget oppover mot ungdomsalder. Enkelte har trenererfaring fra tidligere, noen har også litt opplæring, men de fleste starter treningsoppdraget med egen ”fotballkarriere” som eneste ballast. Ingen får noen godtgjørelse for de mange timene de bruker på Haugerudfotballen, bare en liten honnør i form av at barn til trenere og lagledere slipper å betale treningsavgiften.

Det er svært verdifullt at vi har denne typen trenere. Vi engasjerer frivillige til innsats, vi knytter mange familier inn i drift av klubben, og vi har sterk lokal forankring. Dessuten er det en svært rimelig ordning, slik at vi kan holde svært lave treningsavgifter. Det er fullt mulig å skape et godt fotballmiljø på denne måten.

Samtidig er det en modell som har sine svake sider som vi må kompensere for. Det ene er at det ikke blir noen lag, trening eller seriespill om ikke foreldregruppa på hvert lag klarer å skaffe nødvendige frivillige. Dessuten krever det at klubben har et system for opplæring, støtte og oppfølging av trenerne.

En viktig del av utviklingsplanen er å bygge opp et støtteapparat rundt trenerne. Dette vil gjøre at
• vi får bedre sportslige resultater og dermed mer moro for spillere og trenere;
• vi kan gi et bedre treningstilbud, som gjør det attraktivt for flere spillere å bli lengre i klubben;
• vi kan gjøre treneroppgavene  enklere og mer tilfredsstillende for dem som tar slike verv.

Ut fra dette vil vi satse på følgende tiltak i perioden 2012-2014:
• Alle trenere skal kjenne godt til denne sportsplanen og tilhørende dokumenter som definerer verdier og klubbkultur i Haugerud Fotball.
• Vi vil stimulere våre trenere til å bruke Treningsøkta.no som verktøy for å planlegge og å gjennomføre treninger, særlig der hvor det er flere trenere sammen om oppgaven.
• Vi ønsker at alle nye trenere, så snart anledningen byr seg, skal gjennomgå ett eller flere C-lisenskurs på egnet nivå i regi av Oslo Fotballkrets.
• Flest mulig trenere skal ta nye moduler i kretsens kursopplegg etter hvert som spillerne blir eldre og det kreves mer kompetanse hos trenerne.
• Fotballstyret vil kontinuerlig sende ut kurstilbud til trenere og lagledere og dekke kostnader for dem som melder seg på i klubbens navn.
• Vi vil engasjere en deltids trenerkoordinator som kan følge opp trenere og treningsopplegg.
• Med jevne mellomrom vil Haugerud Fotball arrangere trenerforum der trenere og ledere kan få faglig påfyll og anledninger til å utveksle erfaringer seg i mellom.

Tilrettelegging for trening og kamp
Med Haugerudbanen, som vi i hovedsak disponerer slik vi ønsker det, har Haugerud Fotball et unikt tilbud om flotte treningsforhold midt i nærmiljøet vårt. I perioden vil vi
• drifte Haugerudbanen slik at den blir et samlingspunkt for barn og ungdom, der det er trygt og trivelig og der det både er plass for løkkefotball, organisert trening og hjemmekamper i en fin ramme.
• sørge for at banen er ren og ryddig og at utstyret på banen blir tatt vare på og vedlikeholdt.
• kjøpe inn mer treningsutstyr som blir plassert i Bua og som alle lag kan benytte seg av.
• kjøpe inn flere mellomstore mål, slik at flere lag enn i dag kan ha trening og kamp samtidig.
• skaffe flere penger i samarbeid med Driftskomiteen i klubben til ytterligere oppgradering av banen.
• holde banen åpen for trening hele vinteren igjennom. Vi vil kjøpe inn eget utstyr for rydding av snø og vedlikehold og gjøre avtale med kommunen om disponering av banen i vinterhalvåret. Vi vil samarbeide med andre klubber som trenger treningsbane på vinteren for å kunne holde våre egne kostnader nede.
• gjøre avtale med barneskolene i området om leie av gymsaler til innetrening om vinteren for de yngste lagene.
• lage en hyggelig og tydelig ramme rundt hjemmekampene våre på Haugerudbanen, slik det er beskrevet i notatet ”Hyggelig på Haugerudkamp”.

Ressurser til støtte for trenerne

Vi vil bruke Treningsøkta.no som ressursbank for trenerne våre. Ut fra den store mengden av treningsopplegg og øvelser som finnes der, vil vi ta et utvalg av øvelser som skal utgjøre kjernen i Haugerud Fotballstreningsopplegg. Utvalget vil bli gjort i tråd med punktene ovenfor i denne sportsplanen.

Vi vil stimulere til at der det er flere trenere/hjelpetrenere på samme lag, blir Treningsøkta brukt som felles redskap for trenerne til å skape en rød tråd i treningsopplegget og slik at det blir enklere for hjelpetrenere å gjøre en meningsfylt innsats under treninger.

Haugerud Fotball vil være en aktiv deltaker i breddeprosjektet ”Drømmetreffet”, som drives av Vålerenga IF og Hafslund. Vi vil bruke tilbudene vi får i dette prosjektet, til å utvikle trenere og skape et bedre klubbmiljø. Hva dette innebærer av tiltak, vil bli fastlagt underveis i sesongen etter hvert som tilbudene blir klare.

Utstyr for kamp og trening

Haugerud Fotballs drakter består av røde trøyer (med blå felter), blå bukser og blå strømper.
I utgangspunktet skal hver spiller selv holde blå shorts og strømper, mens de får spillertrøyer av klubben. Det er lagleders oppgave å holde orden på trøyene og sørge for at slike ikke kommer på avveie.

Når lagene begynner med 7er-fotball, får alle spillere treningsjakke med HIF-profil fra klubben. Når de starter med 11er-fotball, får de vinterjakke og treningsbukse fra klubben. Dette for å honorere spillere som blir hos oss over år. Samtidig er det en stimulans til å fortsette og en fin profilering av klubben. Spillerne skal bruke slikt profileringsutstyr i forbindelse med alle kamper og gjerne så ofte som mulig på treninger.

Klubben har et samarbeid med SportEngros som leverandør av utstyr. Der kjøper Fotballgruppa inn mest mulig av det vi trenger, samt at spillere og deres familier får tilbud om å kjøpe treningsutstyr av bra kvalitet til en brukbar pris. 20 prosent av det som det våre spillere handler for hos SportEngros, går tilbake til Fotballgruppa som provisjon.

Noen ganger i løpet av året vil det gå ut tilbud til alle spillere om kjøp av HIF-utstyr fra SportEngros. Varene kan bestilles på internett og blir levert i posten.
Ved noen anledninger vil vi også ha utstilling og salg av utstyr på klubbhuset eller knyttet til arrangementer. Det vil til en hver tid stå et utvalg av størrelser og modeller av treningsutstyr på klubbhuset.

Hvert lag vil få utdelt en eller flere bager med nødvendig utstyr til kamp og trening (baller, overtrekksvester, førstehjelpsutstyr, ballpumpe osv). Lagledere kontakter materialforvalter for påfyll når det mangler utstyr i bagene. Alle lag skal ha det mest nødvendige av førstehjelpsutstyr med til både treninger og kamper, slik at de mest akuttene behovene kan bil dekket der og da og inntil eventuelle skadede kommer til behandling hos lege.

Alle lagledere, trenere, styremedlemmer og andre med verv i fotballgruppa, får utdelt en overtrekksjakke med Haugerudprofil. Det er et mål at disse blir brukt på både trening og kamper for å profilere klubben og skape tilhørighet.